Opiskelijat taso 6

Lukukokemus

Laaja kuva eri kausien, tyylien ja kulttuurien kirjallisista teksteistä.

Kiinnostuneisuus

Laajaa kiinnostuneisuutta - myös estetiikkaan, tyylikysymyksiin ja kirjailijoiden kirjallisuusnäkemyksiin.

Yleistieto

Monipuolista historiallista ja kulttuurista tietoa, jota osaavat käyttää lukemansa kontekstualisoimiseen.

Kirjallinen tieto

Osaavat käyttää erilaisia näkökulmia kirjallisuuden tarkastelussa.

Kirjat taso 6

Tyyli

Kielen kokeellista, poeettista ja metapoeettista käyttöä.

Henkilö

Kirja saattaa vaatia klassisten arkkityyppien ja hahmojen tunnistamista. Narratiivisten elementtien kokeiluja.

Toiminta

Toiminta ei ole enää tekstissä keskeisintä ja/tai sillä on symbolista/ implisiittistä/ yleisempää merkitystä.

Kronologia

Subjektiivinen ja suhteellinen kronologia. Erilaisia aikatasoja ja aikasiirtymiä.

Juoni

Meta-narratiivisia juonenkulkuja.

Näkökulma

Erilaisten näkökulmien vaihtuminen ei ole läpinäkyvää.

Merkitys

Intertekstuaalisia, meta-narratiivsia, konkreettisia ja abstrakteja motiiveja sekä myös johtomotiiveja.

Siirtymät taso 5»6

Tämän tason siiirtymät keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  1. Metakielen itsenäinen käyttö

Opiskelijat taso 5

Lukukokemus

Laaja kokemus erilaisista kirjallisista teoksista ja genreistä.

Kiinnostuneisuus

Avoimia teemojen, henkilöiden, kanonisten tekstien ja teoreettisten näkökulmien erilaisuudelle.

Yleistieto

Korkeatasoista yleistietoa, mikä mahdollistaa kosketuksen saamisen tuntemattomiin konteksteihin.

Kirjallinen tieto

Tuntevat välineitä ja terminologiaa, mikä auttaa heitä käsittelemään narratiivisia rakenteita ja tyylejä.

Kirjat taso 5

Tyyli

Haasteellista kirjallista kieltä, esim. historiallisen etäisyyden vuoksi.

Henkilö

Henkilöt ja suhteet voivat olla kompleksisia, monimielisiä ja/tai ennustamattomia. Henkilöiden historiallinen konteksti voi olla kompleksinen.

Toiminta

Toiminta ei ole enää tekstissä keskeisintä tai sillä on symbolista/ implisiittistä/ yleisempää merkitystä.

Kronologia

Subjektiivinen ja suhteellinen kronologia. Erilaisia aikatasoja ja aikasiirtymiä.

Juoni

Monia toisiinsa liittyviä juonenkulkuja, jotka vaativat luovaa lukijaa saattamaan ne yhteen.

Näkökulma

Erilaisten näkökulmien vaihtuminen ei ole läpinäkyvää.

Merkitys

Implisiittejä, moninaisia tulkintoja, konkreettisen tuolle puolen meneviä merkityksen useita tasoja, teemojen ja kontekstien moninaisuutta.

Siirtymät taso 4»5

Tämän tason siiirtymät keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  1. Kontekstuaalinen tulkinta

Opiskelijat taso 4

Lukukokemus

Jonkin verran kokemusta vaativista kirjallisista teksteistä.

Kiinnostuneisuus

Kiinnostuneita asioista, jotka ylittävät omat kokemukset.

Yleistieto

Yleistä perustietoa maailmasta ja yhteiskunnasta, mikä mahdollistaa pysyvämmän mielipiteen muodostamisen.

Kirjallinen tieto

Tuntevat joitakin kerrontakategorioita (henkilöt ja kertoja, juoni, näkökulma).

Kirjat taso 4

Tyyli

Tyylillistä moninaisuutta; kielen ilmaisuvoimaista käyttöä.

Henkilö

Henkilöt ja suhteet voivat olla ambivalentimpia ja moninaisia, vähemmän samastumismahdollisuuksia.

Toiminta

Toiminnassa erilaista rytmiä: kuvauksia, pohdintaa, dialogia, monologia.

Kronologia

Useita aikatasoja, ei-kronologinen juonenkulku.

Juoni

Useita juonenkulkuja, ei eksplisiitisti toisiinsa kytkettyjä.

Näkökulma

Useat näkökulmat mahdollisia, jos ne eivät ole liian kokeellisia.

Merkitys

Teksteissä tietynasteista monimielisyyttä. Implisiittisyys ja ‘aukot’ vaativat analyysiä ja pohdintaa.

Opiskelijat taso 3

Lukukokemus

Kokemusta ‘hyvästä’ populaari- ja nuorisokirjallisuudesta.

Kiinnostuneisuus

Kiinnostuneita tutkimaan teosten (tuntemattomia) maailmoja.

Yleistieto

Jonkin verran erityiskiinnostusta ja korkeamman tason erityistietoa.

Kirjallinen tieto

Tuntevat joitakin suosittuja kirjailijoita, samoin peruskerrontakategorioita (esim. aika, paikka, pyöreä/litteä henkilöhahmo).

Kirjat taso 3

Tyyli

Kirjallista kieltä, kirjallisia hahmoja.

Henkilö

Moninaisemmat ja vähemmän ennustettavat hahmot ja suhteet mahdollisia. Samastuminen tärkeää.

Toiminta

Toiminta saattaa keskeytyä eikä ole aina eksplisiittistä. Avoin loppu.

Kronologia

Takaumia tai ennakointeja; aikasiirtymiä, jotka voivat olla implisiittisiä.

Juoni

Useita juonenkulkuja, joita ei ole kytketty aina eksplisiitisti toisiinsa.

Näkökulma

Erilaisia näkökulmia, joita ei ole aina selvästi osoitettu.

Merkitys

Merkityksen eri kerrostumia, jotka liikkuvat minän/itsen ulkopuolelle, kohti toisia.

Siirtymät taso 2»3

Tämän tason siiirtymät keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  1. Syventää opiskelijan lukemisintressejä
  2. Tekstin tutkimuksen mallintaminen

Opiskelijat taso 2

Lukukokemus

Jonkin verran tyydyttävää lukukokemusta.

Kiinnostuneisuus

Kiinnostuneita pääasiassa konkreettisista sosiaalisista ongelmista.

Yleistieto

Perustietoa lähinnä omasta maailmasta sekä koulusta.

Kirjallinen tieto

Tietoisempia genreistä ja omista kiinnostuksista.

Kirjat taso 2

Tyyli

Yksinkertainen kieli. Muutamia peruskielikuvia.

Henkilö

Henkilöhahmot ja heidän suhteensa selkeitä, kehitys ennustettavaa.

Toiminta

Koukuttava/ jännittävä juoni, jännitystä. Mahdollisesti avoin loppu.

Kronologia

Aika- ja näkökulmasiirtymät selvästi merkittyjä.

Juoni

Useita selvästi yhteenkietoutuneita juonenkulkuja.

Näkökulma

Selvästi merkittyjä useita näkökulmia.

Merkitys

Yksinkertaisia, yksimerkityksisiä ajatuksia.

Siirtymät taso 1»2

Tämän tason siiirtymät keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  1. Kirjallisuuden maailman esittely
  2. Herättää opiskelijan mielenkiinto kirjallisuuden erityiskysymyksiin

Opiskelijat taso 1

Lukukokemus

Kokemusta kaunokirjallisuudesta ainakin koulussa.

Kiinnostuneisuus

Kiinnostuneita tutusta elämänpiiristä sekä fantasiamaailmasta.

Yleistieto

Tietoa nuorista teini-ikäisistä ja heidän maailmastaan.

Kirjallinen tieto

Perustavia genre-odotuksia.

Kirjat taso 1

Tyyli

Yksinkertainen, tuttu ja elävä kieli.

Henkilö

Muutamia henkilöhahmoja, lähellä lukijan ikää ja harrastuksia. Ihmissuhteet ovat selkeitä.

Toiminta

Koukuttava/jännittävä juoni, jännitystä. Suljettu ja palkitseva loppu.

Kronologia

Lineaarinen, mutta joskus myös hyppäyksiä jotka korostavat jännitystä.

Juoni

Selkeä juonenkulku.

Näkökulma

Ensimmäisen persoonan tai kolmannen persoonan kerrontaa.

Merkitys

Yksinkertaisia, teinejä kiinnostavia teemoja.

Siirtymät taso »»1

Tämän tason siiirtymät keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

  1. Motivointi ja mahdollisuudet
  2. Tutustua lukutapoihin ja kiinnostaviin aiheisiin